Uždaroji akcinė bendrovė „ABOVITA“, juridinio asmens kodas 125380554, adresas Žemaitės g. 21-101, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), valdanti šią interneto svetainę, kurioje lankotės, privatumo pranešimu siekia suteikti Jums informacijos, kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis renka bei tvarko, kokias teises, susijusias su Jūsų duomenų apsauga, Jūs turite ir kaip galite jas įgyvendinti, taip pat nustato Bendrovės įsipareigojimus, saugant Jūsų asmens privatumą.

Tvarkydama Jūsų, šios interneto svetainės lankytojo, asmens duomenis, Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Šis privatumo pranešimas taikomas tais atvejais, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje ir paliekate joje savo asmens duomenis.

BENDROVĖS VEIKLA

Kokiais tikslais renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome turėdami tokius tikslus:

  • siekdami susitarti su Jumis dėl Bendrovės prekių pirkimo-pardavimo, parduoti ir (ar) suteikti naudojimui prekes, kontroliuoti atsiskaitymą už prekes ir tokius susitarimus;
  • siekdami atlikti Jūsų įsigytų iš Bendrovės prekių priežiūrą (garantinį aptarnavimą), teikti Jums konsultacijas dėl prekių naudojimo.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame

Renkame tokių kategorijų Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

  • vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pageidaujamos prekės (medicinos prietaiso) rūšį, modelį – aukščiau nurodytais tikslais.

Kaip renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis

  • Savo asmens duomenis mums pateikiate Jūs, užpildydami bendrovės interneto svetainėje pateikiamas formas.

Asmens duomenis pateikiate mums laisvanorišku sutikimu. Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė, interneto svetainės pagalba negaus iš Jūsų informacijos, kad pageidaujate įsigyti ar išbandyti prekes, ir negalės siekti aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų. Tačiau pateikti informaciją ir įsigyti prekių galėsite kitais būdais (pvz., atvykus į Bendrovės būstinę).

Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo pranešdami apie tai raštu aukščiau nurodytu adresu arba el. paštu data@abovita.lt, pateikdami asmens dokumento kopiją, arba atvykę į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu.

Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu arba siekdama sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, arba kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Jūsų kaip duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai yra būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams vykdyti, tačiau ne ilgiau negu 10 metų ar kol bus naudojama įsigyta prekė. Jeigu Bendrovė gaus informacijos, kad Jūs nebesate įsigytos prekės naudotojas, Jūsų duomenys bus nedelsiant ištrinami ir nebetvarkomi.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami jokiems tretiesiems asmenims ar teikiami į trečiąsias valstybes, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs visada turite teisę prašyti Bendrovės leisti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant duomenų tvarkymo tikslų bei pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti, kad Duomenų valdytoja ištrintų Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) ar apribotų asmens duomenų tvarkymą minėtame reglamente nustatytais pagrindais.

Aukščiau nurodytas teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę raštu arba atvykę aukščiau nurodytu jos adresu, arba el. paštu data@abovita.lt, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Bendrovė per vieną mėnesį po prašymo gavimo pateiks atsakymą į Jūsų prašymą.

Jūs turite teisę bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pranešdamas apie tai aukščiau nurodyta tvarka. Jums nesutikus, duomenys nebus tvarkomi, bus ištrinti ir Jūsų atžvilgiu nebus atliekami prekių priežiūros, Jūsų konsultavimo veiksmai, nebent Bendrovė įrodys, kad duomenų tvarkymas būtinas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kaip tai nurodyta taikytinuose teisės aktuose.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetetingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Sutikdami su šiuo privatumo pranešimu patvirtinate, kad aukščiau išdėstyta informacija jums yra aiški bei suprantama, ir sutinkate, kad Bendrovė jūsų asmens duomenis tvarkytų aukščiau nurodytais tikslais.

ŠIO PRANEŠIMO PAKEITIMAI IR TAIKOMA TEISĖ

Pasikeitus aplinkybėms, mums gali tekti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Šiam privatumo pranešimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.